Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w domenie www.emagma.pl
należącej do Ines Media z siedzibą w Opolu.

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia drogą elektroniczną usług polegających na umożliwianiu usługobiorcom dostępu do elektronicznego strony Luxurypro.pl.

2. Pojęcia stosowane w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

1. Usługa polegająca na umożliwianiu Użytkownikowi dostępu przez Internet do elektronicznego wydania strony luxurypro.pl,

2. Luxury Pro Dawid Chmielewski z siedzibą w Krapkowicach (47-303), przy ul. Żeromskiego 8a, abonent domeny internetowej www.luxurypro.pl, podmiot świadczący Usługi,

3.  Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność do czynności prawnych, odbiorca Usług,

4.  Strona internetowa – serwis internetowy w domenie www.luxurypro.pl, służący zawieraniu i wykonywaniu umów o świadczenie Usług.

3. W ramach Usługi, luxurypro będzie umożliwiał Użytkownikowi dostęp do znajdującego się w ofercie Luxury Pro elektronicznego wydania strony internetowej.

4. Przyjmując ofertę Luxury Pro Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz podać prawidłowe i prawdziwe dane przy rejestracji na stronie internetowej.

5.  Przyjmując ofertę Luxury Pro Użytkownik zgadza się na rozpoczęcie świadczenia Usług niezwłocznie po zawarciu umowy na ich świadczenie.

6. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, o którym mowa w art. 7 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r., na podstawie art. 10 ust. 3 punkt 1, 5 i 6 wymienionej ustawy.

7. W ramach umowy o świadczenie Usług Użytkownik jest uprawniony do pobrania ze strony internetowej oprogramowania komputerowego służącego pobieraniu i odczytywaniu elektronicznych wydania mstrony Luxurypro.pl, zaś ILuxury Pro udzielają Użytkownikowi licencji na korzystanie z wymienionego oprogramowania w zakresie:

1. pobierania oprogramowania ze strony internetowej eGazet;

2.  utrwalania oprogramowania na dyskach twardych komputerów Użytkowników,

3. korzystania z oprogramowania wyłącznie w celu zgodnego z umową o świadczenie Usług pobierania i odczytywania elektronicznego wydania magazynu Magma.

8. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Luxury Pro w zakresie przewidzianym przepisami prawa oraz objętym zgodą Użytkownika wyrażoną przy rejestracji na stronie internetowej. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Wgląd w dane Użytkownika oraz ich poprawianie są możliwe ze strony internetowej.

9. Umowa o świadczenie usług może być zawarta tylko w języku polskim.

10. Użytkownik nie jest upoważniony do korzystania z majątkowych praw autorskich do utworów składających się na elektroniczne wydania tytułów prasowych w zakresie przekraczającym dozwolony użytek utworów chronionych, określony przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

11. Spory mogące wyniknąć w związku ze świadczeniem Usług pomiędzy Ines Media a Użytkownikami nieposiadającymi statusu konsumentów rozstrzygnie sąd powszechny właściwy według siedziby Ines Media.

12. W stosunkach między Luxury Pro, a użytkownikami mającymi status przedsiębiorców postanowień art. 661 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.

13. Niniejszy regulamin stanowi element oferty Luxury Pro, dotyczącej świadczenia Usług.

14. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 14.04.2008 r.